کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
JKSR1 - Dell PowerEdge
Xeon cpu
4Gb RAM
500Gb X 2 (Raid1)
1 Dedicated IP Address


JKSR2 - Dell PowerEdge
Xeon cpu x 2
500Gb X 2 (Raid1)
1 Dedicated IP Address

JKSR3 - Intel Quad-core Xeon
8Gb RAM
2Tb X 2 (Raid1)
2 Dedicated IP Address

JKSRS1 - Dell PowerEdge 1U Rack
Intel® Xeon® Processor
320Gb X 2 (Raid1)
1 Dedicated IP Address
Efficient Power Supply x1

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (172.16.16.121) وارد شده است.