کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
SINGLE UK - Single Domain
Unlimited Disk Space
Unlimited Data Transfer
Unlimited Email Accounts
Unlimited FTP Accounts
Unlimited Domains & Sub-Domains
cPanel Web-Based Control Panel
1 Click install Web Apps
Private SSL Available

MEDIUM UK - 3 Domains
Unlimited Disk Space
Unlimited Data Transfer
Unlimited Email Accounts
Unlimited FTP Accounts
Unlimited Domains & Sub-Domains
cPanel Web-Based Control Panel
1 Click install Web Apps
Private SSL Available

PROFESSIONAL UK - Unlimited Domains
Unlimited Disk Space
Unlimited Data Transfer
Unlimited Email Accounts
Unlimited FTP Accounts
Unlimited Domains & Sub-Domains
cPanel Web-Based Control Panel
1 Click install Web Apps
Private SSL Available

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (172.16.16.121) وارد شده است.